Privaybeleid

Waarom gebruikt Azulatis persoonsgegevens?

Om haar wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen na te komen, maakt Azulatis bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik van persoonsgegevens. Het toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden betreft alle persoonsgegevens die Azulatis ontvangt, via eender welke drager, tenzij nader gespecificeerd. Azulatis treedt op als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de definitie zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De contactgegevens van Azulatis voor vragen in verband met jouw privacy zijn: Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel, tel.: 02 238 94 11.

Waarvoor gebruikt Azulatis persoonsgegevens?

Azulatis behandelt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Azulatis hecht immers belang aan de privacy van haar klanten. Informatie over de algemene werking van Azulatis is voor iedereen vrij beschikbaar.

Deze persoonsgegevens omvatten onder meer (afhankelijk van de doelstelling en de noodzaak): identiteitsgegevens, adresgegevens, gegevens over de technische aansluiting, …
De persoonsgegevens die je aan Azulatis doorgeeft, worden opgenomen in de bestanden die zij zelf beheert en worden verwerkt ten behoeve van volgende doelstellingen:

 • Facturatie
 • Debiteurenopvolging
 • Klachtenbehandeling
 • Technische dienstverlening
 • Onderzoek & ontwikkeling
 • Kwaliteitscontrole & monitoring.

De verzamelde persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden in overeenstemming met deze doeleinden. Indien de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden worden gebruikt, zal je hier voorafgaandelijk over worden geïnformeerd.Voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens zal Azulatis voorafgaandelijk jouw toestemming vragen.

Wat zijn mijn rechten?

Je beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bij uitoefening van deze rechten zal Azulatis jouw verzoek binnen de maand behandelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt steeds het recht om de door Azulatis verwerkte gegevens te laten overdragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of om deze gegevens zelf te ontvangen.

Recht van bezwaar

Je beschikt over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens. Azulatis zal in het specifieke geval beoordelen of ze hierop kan ingaan.

Recht op intrekking van de toestemming

Indien de verwerking is gebaseerd op voorafgaande toestemming, heb je steeds het recht om deze terug in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurd is op basis van de toestemming voor de intrekking.

Welke persoonsgegevens deelt Azulatis met derde partijen?

De gegevens kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan derden overgemaakt worden, steeds met een maximaal respect voor de privacy. Bepaalde van deze derden werken in opdracht van Azulatis of staan haar bij in het uitvoeren van haar taken, bijvoorbeeld voor de uitvoering van werken op privéterrein, voor facturatie en klantenadministratie, voor geschillenbeheer, enz.
Azulatis gaat met deze derden die gegevens verwerken ten behoeve van Azulatis steeds een verwerkersovereenkomst aan om de privacy van haar klanten te garanderen.
De gegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan deze die bedoeld zijn in deze privacyverklaring.

Om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren, kan Azulatis persoonsgegevens doorgeven aan volgende categorieën van ontvangers:

 • Juridische dienstverleners
 • Andere overheidsdiensten (VMM, Vlaamse Ombudsdienst)
 • Technische dienstverleners

Azulatis zal persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij de klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft of Azulatis wettelijk verplicht is om dit te doen.

Azulatis maakt in bepaalde gevallen gebruik van Flexmail voor het verzending van e-mails. Flexmail hanteert een strikt privacybeleid (privacyshield).

Kunnen mijn persoonsgegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden?

De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om e-mails of folders te sturen over nieuwe producten of diensten van Azulatis of andere informatie waarvan Azulatis denkt dat de gebruiker deze wellicht interessant vindt.

De gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing via e-mail naar info@azulatis.com of per brief aan Azulatis, Gaston Crommenlaan 4, 9050 Gent. Azulatis zal dit bezwaar binnen de maand van indiening verwerken.

Welke maatregelen neemt Azulatis om de veiligheid en vertrouwelijkheid van mijn gegevens te verzekeren?

Azulatis heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de beveiliging van de gegevens te waarborgen. Ze moeten ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en diefstal van jouw gegevens uitsluiten.

In geen geval kan Azulatis aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Azulatis houdt eraan de gebruiker ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Azulatis niet controleert en waarop deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Azulatis is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden.

Welk privacybeleid is van toepassing op de website?

Het is mogelijk de website van Azulatis te gebruiken zonder jouw persoonsgegevens mee te delen.

Bij publieke toegang kunnen een beperkt aantal gegevens rond jouw surfprofiel opgeslagen worden in een centraal datasysteem. Dit gebeurt aan de hand van cookies.

Azulatis kan op haar website gebruik maken van diensten van derden om het surfgedrag van de websitebezoekers op te volgen, te analyseren en daarover te rapporteren. De derde die dergelijke diensten levert aan Azulatis, kan hiertoe anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat je maakt van de website van Azulatis, met inbegrip van jouw gedrag op de website. Dergelijke data laat Azulatis toe op te sporen waar er fouten in haar website kunnen zitten en hoe zij jouw gebruikservaring op haar website kan verbeteren.

Waar kan ik terecht bij klachten over de schending van mijn privacy?

 •  Een vraag voor Azulatis rond jouw privacy? Mail dan naar dpo@azulatis.com
 • Je hebt steeds de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien je van mening bent dat Azulatis jouw privacy schendt.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Het privacybeleid van Azulatis kan gewijzigd worden naargelang wijzigingen aan het takenpakket die een invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens. Azulatis zal alle wijzigingen in het privacybeleid publiceren en de gemaakte wijzigingen aangeven.